Algemene voorwaarden

Flexas is eigenaar en beheerder van de websites: www.flexas.com,  www.nedstone.com, www.flexas.nl (de “Websites”) en brengt als onafhankelijke tussenpersoon vraag en aanbod van commercieel onroerend goed bij elkaar. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Flexas verleent aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die commercieel onroerend goed te huur aanbiedt via (één van de) Websites of ten aanzien waarvan Flexas op andere wijze diensten verricht (“Verhuurder”).

Deze voorwaarden zijn van toepassing elkaar opvolgende overeenkomsten tussen Flexas  en de Verhuurder, zonder dat daarvoor vereist is dat elke keer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden afzonderlijk accepteert.  

 1. Definities en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  a. Naast de hiervoor genoemde definities worden in deze algemene voorwaarden de volgende definities gehanteerd:
  - Flexas B.V.: [Overschiestraat 63, 1062 XD Amsterdam. Kamer van Koophandel nummer: 70311919. E-mail: info@flexas.nl];
  - Leads: bedrijven die interesse hebben in de huur van het commercieel vastgoed dat wordt aangeboden door Verhuurder;
  - Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  - Huurovereenkomst: de huurovereenkomst die tot stand komt tussen Verhuurder (dan wel de eigenaar van het pand namens welke Verhuurder optreedt) en Leads.
  - Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Flexas B.V. en de Verhuurder onder welke Flexas B.V. haar diensten verleent, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  b. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en alle diensten die Flexas B.V. verleent aan Verhuurder, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  c. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
  d. Eventuele eigen (algemene) voorwaarden van de Verhuurder zijn niet van toepassing. De toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  e. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elkaar opvolgende Overeenkomsten, zonder dat daarvoor vereist is dat elke keer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden afzonderlijk accepteert.  
  f. Flexas  B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Flexas B.V. deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Verhuurder. Indien de Verhuurder met de wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Verhuurder de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

 2. De diensten van Flexas
  a. De dienst van Flexas bestaat uit het op niet-exclusieve basis bemiddelen bij de totstandkoming van Huurovereenkomsten, door middel van het doorsturen van aanvragen.
  b. Er zijn twee typen aanvragen:
  i. Aanvraag tot bezichtiging;
  ii. Aanvraag per e-mail met de contactgegevens en zoekopdracht van de Lead.
  c. Voor iedere Huurovereenkomst die tot stand komt naar aanleiding van een door Flexas B.V. doorgezonden aanvraag, is Verhuurder de in artikel 6 beschreven courtage (de “Courtage”) aan Flexas B.V. verschuldigd.
  d. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bemiddelingsdiensten die Flexas B.V. voor Verhuurder verricht, onafhankelijk van of Verhuurder de eigenaar is van de kantoorruimte die te huur wordt aangeboden en/of Verhuurder optreedt namens een andere vennootschap, al dan niet binnen de groep van Verhuurder. 

 3. Acceptatie en afwijzing
  a. Indien Flexas B.V. een aanvraag verstuurt met betrekking tot een Lead die reeds bekend is bij Verhuurder, dan dient Verhuurder Flexas B.V. hier binnen 48 uur na ontvangst van de aanvraag per e-mail van op de hoogte te stellen (een “Afwijzing”).
  b. Indien Flexas B.V. geen Afwijzing ontvangt van Verhuurder, kwalificeert dit als acceptatie door Verhuurder van de aanvraag en heeft Flexas B.V. bij de totstandkoming van een Huurovereenkomst recht op de Courtage.

 4. Overturn policy
  a. Indien Flexas B.V. een Lead aanbrengt in de vorm van een bezichtiging en dit leidt tot de totstandkoming van een Huurovereenkomst, heeft Flexas B.V. altijd recht op de Courtage, ongeacht of deze Lead eerder door een derde aan Verhuurder is verstrekt en of Flexas B.V. van Verhuurder een Afwijzing heeft ontvangen.

 5. Duur en beëindiging
  a. De Overeenkomst geldt voor onbepaalde duur.
  b. De Overeenkomst kan door ieder van de partijen op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van één maand opzegtermijn.
  c. Na beëindiging van de Overeenkomst worden de lopende zoekopdrachten van aangebrachte Leads altijd correct afgehandeld. Flexas B.V. wordt ten aanzien van deze Leads bij de totstandkoming van de Huurovereenkomst gehonoreerd zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
  d. Indien een Huurovereenkomst tot stand komt of de Overeenkomst eindigt (op welke grond dan ook), wordt de advertentie door voor de desbetreffende kantoorruimte van de Website(s) verwijderd.

 6. Courtage
  a. De door Verhuurder op grond van artikel 3  sub c van deze Algemene Voorwaarden verschuldigde Courtage bedraagt 10%  van de totale contractwaarde van de Huurovereenkomst in het eerste jaar daarvan,  voor aftrek van eventuele kortingen of incentives. De Courtage wordt derhalve berekend over de bruto jaarhuur, exclusief BTW.
  b. De Courtage is gebaseerd op een één jarige Huurovereenkomst. Indien een Huurovereenkomst wordt gesloten voor de duur van meer dan één jaar, is Verhuurder voor ieder extra jaar een additionele vergoeding van 0,5% van de contractwaarde van de Huurovereenkomst in het eerste jaar verschuldigd.  
  c. Indien de Lead een Huurovereenkomst tekent voor een periode die korter is dan 12 maanden, dan bedraagt de Courtage 10% over de totale contractwaarde van de Huurovereenkomst. Wordt de Huurovereenkomst na de eerste periode één of meerdere keren verlengd, dan is Verhuurder 10% Courtage verschuldigd over de totale contractwaarde van die verlenging(en) in de resterende maanden van het eerste jaar.
  d. Verhuurder is de Courtage verschuldigd na ondertekening van de Huurovereenkomst en/of het huurvoorstel.
  e. Flexas B.V. ontvangt binnen 14 dagen na ondertekening van de Huurovereenkomst een kopie daarvan. Op basis van deze kopie stelt Flexas B.V. haar Courtage factuur op. Flexas B.V. zal deze per e-mail toezenden aan Verhuurder.
  f. De Courtage is exclusief BTW. De betaaltermijn van de Courtage is 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden door middel van een (internationale) overschrijving naar de op de factuur vermelde bankrekening van Flexas B.V..  

 7. Geheimhouding
  De door Flexas B.V.  aangedragen Leads zullen uitsluitend worden gebruikt voor vervulling van het aanbod van Verhuurder. Het is Verhuurder niet toegestaan de aangebrachte Leads aan een derde aan te bieden of verstrekken. Indien Verhuurder een Lead aan een derde verstrekt en er een Huurovereenkomst tot stand komt tussen de Lead en deze derde verhuurder, is Verhuurder aan Flexas B.V. de Courtage zoals omschreven in artikel 6 verschuldigd.  

 8. Informatieverstrekking door Verhuurder
  a. Verhuurder garandeert dat alle informatie die zij verstrekt aan Flexas B.V.  inclusief alle informatie over de door Verhuurder aangeboden kantoorruimte(s) juist, volledig en niet misleidend is.
  b. Verhuurder garandeert dat al het (beeld)materiaal dat zij aan Flexas B.V. aanlevert geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Verhuurder verstrekt Flexas B.V. een onherroepelijke, niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om het (beeld)materiaal te gebruiken voor het aanbieden van de kantoorruimte (al dan niet via de Websites), (online) reclame, PR- en andere publiciteitsactiviteiten.
  c. Verhuurder vrijwaart Flexas B.V. tegen alle (dreigende) vorderingen van derden (inclusief Leads) die gebaseerd zijn of verband houden met de stelling dat het door Verhuurder verstrekte (beeld)materiaal inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat de informatie die Verhuurder aan Flexas B.V. heeft verstrekt onjuist is. Verhuurder zal Flexas B.V. in rechte verdedigen tegen dergelijke aanspraken en alle door Flexas B.V. in dit verband gemaakte kosten en geleden schade vergoeden.

 9. Bezichtigingen
  a. Verhuurder zal bezichtigingen zelfstandig uitvoeren. Verhuurder zal daarvoor geen makelaar of andere dienstverlener inhuren.

 10. Overige bepalingen
  a. Flexas B.V. is gerechtigd de Overeenkomst en de rechten en plichten daaronder over te dragen aan een derde partij. Verhuurder verleent reeds nu voor alsdan toestemming voor een dergelijke overdracht.
  b. De diensten van Flexas B.V. bestaan er uitsluitend uit dat zij Verhuurder in contact brengt met Leads. Flexas B.V. is geen makelaar en is niet als zodanig ingeschreven of aangesloten bij enige branche-, beroeps- of soortgelijke organisatie.
  c. Flexas B.V. is niet gehouden enig onderzoek te doen naar de (financiële) geschiktheid van de Lead.
  d. Flexas B.V. is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die Verhuurder lijdt. De maximale aansprakelijkheid van Flexas B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Verhuurder in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Courtage heeft betaald aan Flexas B.V.
  e. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in Amsterdam, Nederland, is exclusief bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of deze voorwaarden, op welke grondslag dan ook gebaseerd.